OUR SITE OFFERS YOU :

Oxford Advanced Dictionary

: برترین محصول فروشگاه

Step Up آموزش زبان
................................................

 


How you can learn English?
................................................

If you're an Iranian who wants to learn English language, just follow this link :

 

2 عدد سی دی ، 4400 تومان   ( ارزانتر از همه فروشگاه ها )

دارای بیش از 183500 لغت به زبان های انگلیسی و آمریکایی

عبارات و اصطلاحات مختلف ومعانی آنها به علاوه 85000 مثال و کاربرد کلمات در قالب جملات انگلیسی که کاربرد دقیق آنها را نشان می دهد.

توضیح بیش از 20000 ریشه لغت

بیش از 200000 مثال افزوده از کلمات در قیاس با نسخه ی کتابی

بیش از 2000 کلمه ی جدید و به روز شایع در زبان انگلیسی

بیش از 5000 لغت علمی و درسی در زمینه های ادبیّات ، ریاضیات ، علوم ، رایانه و تجارت

بیش از 700 کلمه ی انگلیسی رایج در کشورهایی مانند Australia, Canada, India, New Zealand, South-West-East Africa

بیش از 7000 مترادف و متضاد کلمات

بیش از 2000 تصویر و توضیحات تکمیلی در مورد آن لغات و تصاویر

بیش از 2000 متن در سبک اطلس و اطّلاعاتی که در رابطه با کلمات مورد نظر شما ، اطّلاعات کاملی به شما می دهد.

 

© 2000-2005 English Learners Club - All Rights Reserved.