رشته زبان انگلیسی - دروس اصلی و اختصاصی

دروس اصلی و اختصاصی رشته زبان انگلیسی

الف ) دروس اصلی رشته زبان انگلیسی

دروس اصلی برای رشته های زبان انگلیسی و ادبیات و مترجمی زبان انگلیسی :

خواندن و درک مفاهيم 1 و 2 - دستور و نگارش 1 و 2
گفت و شنود آزمايشگاه 1و2 - درک يادگيري زبان
نگارش پيشرفته - ترجمه متون ساده
اصول و روش ترجمه - کاربردهاي اصطلاحات و تعبيرات در ترجمه
آواشناسي انگليسي - درآمدي بر ادبيات انگليسي 1و2
خواندن متون مطبوعاتي - نمونه هاي نثر ساده
بيان شفاهي داستان 1و2 - نامه نگاري انگليسي
مقاله نويسي - بررسي آثار ترجمه شده اسلامي 1و2
اصول و روش تحقيق 1و2 - آزمون سازي زبان - روش تدريس

ب) دروس اختصاصی رشته زبان انگلیسی

دروس تخصصي براي رشته زبان انگليسي و ادبيات :

کلیات زبان شناسی 1 و 2 - زبان دوم 1 و 2 و 3 ( فرانسه یا آلمانی )
داستان کوتاه - سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی 1 و 2
فنون و صناعات ادبی - ترجمه متون ادبی 1 و 2
نمایشگاه 1 و 2 - شعر انگلیسی
اصول و روش نقد ادبی 1 و 2 - آشنایی با رمان 1 و 2
مکتب های ادبی - متون برگزیده نثر ادبی

دروس تخصصي براي رشته مترجمي زبان انگليسي :

ساخت زبان فارسي - آشنايي با ادبيات معاصر ايران
نگارش فارسی - واژه شناسی
ترجمه پیشرفته 1 و 2 - ترجمه متون اقتصادی
ترجمه متون علوم انسانی - ترجمه متون سیاسی
ترجمه مکاتبات و اسناد ( 1 و 2 ) زبان دوم - ترجمه متون مطبوعاتی ( 1 و 2 ) زبان دوم
ترجمه شفاهی 1 و 2 و 3 - ترجمه نوار و فیلم 1 و 2
بررسی مقابله ای ساخت جلمه 1 و 2 - اصول و مبانی نظری
ترجمه متون ادبی